Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!
<

OSTALE USLUGE

DEVIPERACIJA je uništavanje ili repelencija gmizavaca (guštera, zmija).

DEZODORACIJA je uništavanje neprijatnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materijala. Navedeni postupak provodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primjenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površinama. Na ovaj način neugodni mirisi uklanjaju se na deponijama krutog otpada, u prostorijama mesnica, ribarnica, štala, vozilima – spremnicima komunalnog otpada, septičkim jamama, ostataka od uginulih životinja, stabilizacija aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpadci), te u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.


ERADIKACIJA KOROVA je uništavanje korova. Korov je biljka koja samoniklo raste tamo gdje je čovjek ne želi. Korovi su pretežno zeljaste biljke, u čijem rasprostranjenju i dinamičnom razvoju presudan uticaj ima antropogeni faktor. To mogu biti autohtone vrste ili sa drugih podneblja, a koje je opet čovjek donio. Ove biljke su bioindikatori zemljišta koje sadrži organski otpad, ali su i akumulatori teških metala i drugih toksičnih jedinjenja koja stvara čovjek.

Totalno uništavanje korova se vrši:
    1. Hemijskim tretmanom preko lista na korijen
    2. Fizičkom metodom – odsijecanjem i košenjem

„Sanitarac“ Vlasenica se ne bavi suzbijanjem korova na ratarskim dobrima, već na prostorima oko privrednih objekata, kanala, potoka, stambenih zgrada...

Već drugu godinu za redom radimo uništavanje korova, šiblja i niskog rastinja na prostorima baznih stanica „m:tel“-a.

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com